สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
46 รายงานส่งเสริมรักการอ่าน ศูนย์เด็กเล็กบ้านลำปางหลวง อำไพ
26/07/2552
47 รายงานผลการจัดเวทีประชาคม แหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุลำปางหลวง ......
26/07/2552
48 ความก้าวหน้าของโครงการรักการอ่าน (ชัยวัฒน์)
23/07/2552
49 ความก้าวหน้าของโครงการรักการอ่าน (ชัยวัฒน์)
23/07/2552
50 รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอ ร์ไหล่หิน
23/07/2552
51 การเปิดโครงการภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์วัดไหล่หินหลวง
23/07/2552
52 รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน(ตรีรัตน์)
23/07/2552
53 กิจกรรมเวทีรักการอ่านกลุ่ม อสม.บ้านไหล่หิน
23/07/2552
54 รายงานการพบกลุ่ม วันที่ 19 ก.ค 52 ไหล่หิน
23/07/2552
55 รายงานการการศึกษาดูงานศูนย์ กศน. อำเภอหางดง
23/07/2552
56 รายงานการพบกลุ่มนักศึกษา ปวช. 19 ก.ค. 52
23/07/2552
57 รายงานการพบกลุ่ม ปวช. 12 ก.ค.52
23/07/2552
58 รายงานสวัสดิการ
23/07/2552
59 รายงานการจัดอาคารสถานที่
23/07/2552
60 รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
23/07/2552
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/25 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355