สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
166 รายงาน
15/05/2552
167 ร่วมโครงการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสู......
15/05/2552
168 ร่วมประชุมโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศกำกับตรวจติดตา......
15/05/2552
169 สรุปการอบรมโครงการพัฒนาลูกจ้างประจำฯ 11-13 พ.ค.52
14/05/2552
170 การปฐมนิเทศนักศึกษา ศรช.วังพร้าว ปิยะณัฐ
12/05/2552
171 รายงานการรับการประเมินการปฏิบัติงานครูศรช.รอบ 6 เดือน
28/04/2552
172 การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการทำงาน 6 เดือน(พรพงษ์)
21/04/2552
173 รายงานข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2552 จันทร์ญา
20/04/2552
174 ร่วมประชุมเพื่อติดตามการจัดทำแผนชุมชนและโครงการเศรษฐกิจพอเพี......
2/04/2552
175 รายงานการจัดรายการวิทยุ "ศูนย์ กศน.อ.เกาะคาเพื่อนเรียนรู้"
31/03/2552
176 รายงานการจัดรายการวิทยุ "ศูนย์ กศน.อ.เกาะคา เพื่อนเรียนรู้"
31/03/2552
177 ร่วมประชุม ข้อมูล สารสนเทศ (เกวลิน )
26/03/2552
178 การประชุมโครงการการส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับการ......
26/03/2552
179 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้ม......
26/03/2552
180 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ กศน.อำเภอห้างฉัตร (เกวลิน)
26/03/2552
[หน้าก่อน = 11] กำลังแสดงหน้าที่ 12/25 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355