นางจิดาภา สนนิคม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
น.ส. นาตยา วุฒิธนูทอง
ครูชำนาญการ
 
 
นางศรีวรรณ บุญยะเลขา
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางทัศนีย์ บัวคีรี
ครูผู้ช่วย
 
 
นาย ทองใบ เป็นแผ่น
ลูกจ้างประจำ
นางสาวโสภา ปันตา
ครูอาสาสมัคร ฯ
นางจุฬารัตน์ อภิวงค์คำ
ครูอาสาสมัคร ฯ
นางจันทร์ญา กันทา
ครูอาสาสมัคร
นางอำไพ บางกีรติกร
ครู กศน.ตำบล
นางสาวราตรี ไวสติ
ครู กศน.ตำบล
นางสาวรุ่งธิดา สมใคร้
ครู กศน.ตำบล
นายชูศักดิ์ โพธิ์อุดม
ครู กศน.ตำบล
นางสาววิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ
ครู กศน.ตำบล
นางสาวพัชรี ทวีพัชรไพศาล
ครู กศน.ตำบล
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล
ครู กศน.ตำบล
นางสาวพุทธชาด อารมณ์พุทธคุณ
ครู กศน.ตำบล
 
นางสาวกัลยาณี มอยบุตร
ครูสอนผู้พิการ
นายสมยศ เทพภูมี
พนักงานบริการ
จุรีรัตน์ บัวฤทธิ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
         
 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355