บุคลากร
นางจิดาภา สนนิคม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
น.ส. นาตยา วุฒิธนูทอง
ครูชำนาญการ
นางศรีวรรณ บุญยะเลขา
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นาย ทองใบ เป็นแผ่น
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวโสภา ปันตา
ครูอาสาสมัคร ฯ
นางจันทร์ญา กันทา
ครูอาสาสมัคร ฯ
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์
ครูอาสาสมัคร ฯ
นายมงคล พรมตวา
ครู กศน.ตำบล
นางสุมาไร แป้นน้อย
ครู กศน.ตำบล
นางอำไพ บางกีรติกร
ครู กศน.ตำบล
นางสุรีรัตน์ งามศรี
ครู กศน.ตำบล
นางสาวกรรณิกา สุปิน
ครู กศน.ตำบล
นางสาวสุรัตนา แปงสาย
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล
ครู กศน.ตำบล
นางสาวกาญจนา กิ่งแก้ว
ครู กศน.ตำบล
นางสาววิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ
ครู กศน.ตำบล
 
นางสาวสุภารัตน์ บุตรโส
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจุรีรัตน์ บัวฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวนริศรา วังโม้
ครูผู้สอนคนพิการ
นางสาวกาญจนา แผ่นคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน
         
 
นางสาวณัฏยา จินาสา
ครูผู้สอนคนพิการ
นางลดาวัลย์ วัฒนเสน
ครูผู้สอนคนพิการ
นางสาววรรณิภา ปงหาญ
ครูผู้สอนคนพิการ
นางจุฬารัตน์ อภิวงค์คำ
ครูอาสาสมัคร ฯ
         
 
นางจุฬารัตน์ อภิวงศ์คำ
ครูอาสาฯ
นางสาวกัลยาณี มอยบุตร
ครูผู้สอนคนพิการ
   
 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355