ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยข้าราชการครู และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาครู กศน.ตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการ PLC (Professional Learning Community) ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน   
21/03/2566
 
วันที่ 17-19 มีนาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
21/03/2566
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับชมสัมมนาทางวิชาการ 📚ในหัวข้อ "คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ" ผ่านระบบออนไลน์
13/03/2566
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วย ตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเกาะคา ครั้งงที่ิ1/2566
9/03/2566
 
4-5 มีนาคม 2566 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศเยี่ยม สนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
6/03/2566
 
 


วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
27/02/2566
 
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ญา จิโน ครูอาสาสมัคร กศน. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
13/11/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษา ทั้ง 9 ตำบล ร่วมกิจกรรม "WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด"
วันที่ 26/10/2565
26/10/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจิตอาสารักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม
11/08/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยผอ. นางจิดาภา สนนิคม นำบุคลากรศึกษาดูงาน ประวัติศาสตร์ด้านพุทธศาสนาควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ วัดท่าซุง
27/07/2565
 
 


กศน.อำเภอเกาะคา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานที่ประชุม  
27/02/2566
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
27/02/2566
 
นักศึกษา กศน.ตำบลทั้ง 9 ตำบลร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม"ค่ายคุณธรรม นำสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ"
26/02/2566
 
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
กศน.อำเภอเกาะคา รับรายงานตัวพนักงานราชการ นางสาวณัฐภรณ์ จอมแก้ว เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลไหล่หิน
24/02/2566
 
#ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ : การประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าขนหนู ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดบ้านนาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
20/02/2566
 
 


นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ได้รับมอบหมายจากนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา  
13/03/2566
 
นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
9/03/2566
 
ครู กศน.ตำบล
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา
27/02/2566
 
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวรุ่งธิดา สมใคร้ ครู กศน.ตำบลเกาะคาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : การให้ความรู้ เรื่องการปลูกผักสลัดในขวดพลาสติก
24/02/2566
 
นางสาวณัฐภรณ์ จอมแก้ว รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลไหล่หิน
24/02/2566
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< เมษายน  2566 >
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30