ข่าวศูนย์การเรียนชุมชน

1 ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ทั้ง 9 ตำบลนำนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
22/05/2566
2 ครู กศน.ตำบล รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ จำนวน 2 ราย 
17/05/2566
3 ครู กศน.ตำบลโซนที่ 2 ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ประจำปี2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง 
25/04/2566
4 นางสาวสิริวิมล งอกงาม ครู กศน.ตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรม 2 เมษายน #วันรักการอ่าน "ส่งเสริมการอ่านสืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
11/04/2566
5 กศน ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรจิตสดใส ใจเป็นสุข โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดยมีน.ส.วีรินทร์ภัทร จันทร์เที่ยง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเหล่าแม่ปูน หมู่ 7 ตำบลศาลา 
25/03/2566
6 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ได้รับมอบหมายจากนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา 
13/03/2566
7 นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
9/03/2566
8 ครู กศน.ตำบล
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา
27/02/2566
9 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวรุ่งธิดา สมใคร้ ครู กศน.ตำบลเกาะคาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : การให้ความรู้ เรื่องการปลูกผักสลัดในขวดพลาสติก
24/02/2566
10 นางสาวณัฐภรณ์ จอมแก้ว รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลไหล่หิน
24/02/2566
11 คณะครู กศน.ตำบล เข้ารับการตรวจสอบและประเมินผล ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ละดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นายประยูร ทองมาก ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ พร้อมคณะและตัวแทนจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
8/02/2566
12 กศน.ตำบลศาลา โดยนายชูศักดิ์ โพธิ์อุดม ครู กศน.ตำบล ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล
2/02/2566
13 กศน.ตำบลท่าผา โดยนางสาวราตรี ไวสติ ครู กศน.ตำบล ประชุมคัดเลือกประธาน และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบลท่าผา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
2/02/2566
14 กศน.ตำบลลำปางหลวง ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ศส.ปชต.
1/02/2566
15 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการถักหมวกจากไหมพรม จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2566
29/01/2566
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355