ข่าวศูนย์การเรียนชุมชน

1 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ และ นางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 
14/01/2567
2 12 ธันวาคม 2566 ครู กศน.ตำบลรับมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคโดยมูลนิธิไทยเก่งขึ้น ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ เพื่อบริการส่งเสริมการอ่านในชุมชน  
14/12/2566
3 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ครู ศกร.ตำบล 9 ตำบลของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา (Education Leaders Forum) โดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
7/11/2566
4 ศกร.ตำบลนาแส่ง สังกัด สกร.อำเภอเกาะคา ได้รับผลกระทบจากเหตุสถานการน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 
5/10/2566
5 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
ครู ศกร.อำเภอเกาะคา นำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)เข้าประกวด #ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล จำนวน 9 แห่ง
 
7/09/2566
6 ครูอาสาสมัคร กศน.และครู กศน.ตำบล ประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ รอบ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)  
5/09/2566
7 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566
ครุ กศน.ตำบลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ "ค่ายลูกเสือวิสามัญวิสามัญกับการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำบลละ 5 คน
21/08/2566
8 กศน.ตำบลไหล่หินดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2566
14/08/2566
9 กศน.ตำบลเกาะคา ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม จํานวน 35 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2566
14/08/2566
10 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ครู กศน.ตำบลนาแก้ว นางสาวพัชรี ทวีพัชรไพศาล ร่วมกิจกรรมการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุจอมปิง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
26/07/2566
11 กศน.ตำบลวังพร้าว โดยนางสาววิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน:ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป) หลักสูตรการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดอารัญญิการาม หมู่ 4 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
26/07/2566
12 นางสาวปุษยา มั่นคง รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ ครู กศน.ตำบล ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
13/07/2566
13 นางสาวสุดาพร ทิพย์มณี ครูกศน.ตำบลเกาะคา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนางานวิชาการ สกร.ในเขตภาคเหนือ ปี 2566
8/07/2566
14 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา(กศน.ตำบลนาแส่ง) ร่วมมือประสานงานในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ในการดำเนินการเพื่อการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นกรณีศึกษาของจังหวัดลำปางในการ แก้ไขปัญหาและหารูปแบบแนวทางช่วยเหลือ เพื่อหารูปแบบแนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการมีงานทำ
5/07/2566
15 กศน.ตำบลเกาะคา จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566
3/07/2566
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355