ข่าวสถานศึกษา

1 นิเทศตรวจเยี่ยม กิจกรรม Digital literacy curriculum 
15/06/2561
2 โครงการพัฒนาสังและชุมชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital literacy curriculum) 
15/06/2561
3 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพร้านค้าปลีก 
15/06/2561
4 ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
15/06/2561
5 โครงการส่งเสริมการอ่าน ตลาดนัดหนังสือสู่ผู้นำชุมชน 
7/06/2561
6 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้านักอ่าน 
7/06/2561
7 พิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
7/06/2561
8 ร่วมโครงการรางวัลลูกเสือโลก (Scouts World Award : SWA) รุ่นที่ 1
4/05/2561
9 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน. เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
27/04/2561
10 ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้าย "วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2561
25/04/2561
11 ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา
18/04/2561
12 กศน.อำเภอเกาะคาดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเกาะคา
17/03/2561
13 ประเมินโครงงาน นักศึกษา กศน.ตำบล
15/03/2561
14 ต้อนรับบุคลากร กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
15/03/2561
15 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ) ตำบลท่าผา
12/03/2561
กำลังแสดงหน้าที่ 1/42 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355