ข่าวสถานศึกษา

1 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 
16/11/2561
2 ประชุมนำเสนอ SAR ปีงบประมาณ 2561 
19/10/2561
3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร 
14/08/2561
4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
12/08/2561
5 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 
12/08/2561
6 การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติประสบการณ์:การประเมินเชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
31/01/2557
7 ่ร่วมกิจกรรมเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอาย
31/01/2557
8 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
23/01/2557
9 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21/01/2557
10 กศน.อำเภอเกาะคา รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
20/01/2557
11 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
18/01/2557
12 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาร่วมงาน วันครู ประจำปี 2557
16/01/2557
13 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอเกาะคา รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน.
15/01/2557
14 ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
15/01/2557
15 กศน. อำเภอเกาะคา ประชุมคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1/2557
15/01/2557
กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355