ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด บุษราคัมเกมส์ ประจำปี 2567   
12/02/2567
 
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2567
1/02/2567
 
28/1/67 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ผู้อำนวยการฝึกค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง (กฟผ.แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
1/02/2567
 
วันที่ 5 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา จัดมอบของขวัญปีใหม่ให้บุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน👬🎁🍣🍗 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ไทย
9/01/2567
 
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
เวลา17.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บูธสำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567
25/12/2566
 
 


#กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
#บุษราคัมเกมส์
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด บุษราคัมเกมส์ ประจำปี 2567 โดยมีคณะครูและนักศึกษา จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา, ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทะ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร   
12/02/2567
 
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำบุคลากร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ สกร.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
14/12/2566
 
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมพิธีเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10/10/2566
 
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
27/02/2566
 
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ญา จิโน ครูอาสาสมัคร กศน. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
13/11/2565
 
 


#กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
#บุษราคัมเกมส์
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด บุษราคัมเกมส์ ประจำปี 2567   
12/02/2567
 
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง (กฟผ.แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
1/02/2567
 
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
เวลา 09.00 - 12.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา , นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ, นางสาวนพัชกร วังพาล ครู กศน.ตำบลนาแส่ง และ นางสาวกัลยาณี มอยบุตร ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุรีรัตน์ บัวฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
14/01/2567
 
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
14/01/2567
 
Happy New Year 20024🎈🎈🎈
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567
บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเกาะคา มอบกระเช้าของขวัญแก่นางจิดาภา สนนิคม ผอ.สกร.อำเภอเกาะคา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567
9/01/2567
 
 


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ และ นางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  
14/01/2567
 
12 ธันวาคม 2566 ครู กศน.ตำบลรับมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคโดยมูลนิธิไทยเก่งขึ้น ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ เพื่อบริการส่งเสริมการอ่านในชุมชน
14/12/2566
 
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ครู ศกร.ตำบล 9 ตำบลของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา (Education Leaders Forum) โดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

7/11/2566
 
ศกร.ตำบลนาแส่ง สังกัด สกร.อำเภอเกาะคา ได้รับผลกระทบจากเหตุสถานการน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
5/10/2566
 
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
ครู ศกร.อำเภอเกาะคา นำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)เข้าประกวด #ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล จำนวน 9 แห่ง
7/09/2566
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< มีนาคม  2567 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31