ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาลงนามถวายพระพร  
27/07/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2564 ณ วัดไชยาทุ่งล้อม จู้ดทุ่ง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
22/07/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมจิตอาสามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ที่บ้านประสบเหตุเพลิงไหม้
19/07/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการเรียนรายบุคคล (รุ่นที่ ๒)
12/07/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้ารการ ครู กศน.กิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ จากโรคไวรัสโคโรน่า2019
9/07/2564
 
 


นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมจิตอาสามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ที่บ้านประสบเหตุเพลิงไหม้
วันที่ 19/07/2564
  
19/07/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้ารการ ครู กศน.กิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ จากโรคไวรัสโคโรน่า2019
9/07/2564
 
Dที่ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
7/07/2564
 
โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ กิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ : การทำแซนวิซ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา ณ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
6/07/2564
 
กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1/04/2564
 
 


นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้ารการ ครู กศน.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ จากโรคไวรัสโคโรน่า2019   
9/07/2564
 
กศน.อำเภอเกาะคา(กศน.ตำบลไหล่หิน)จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
8/07/2564
 
7 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
7/07/2564
 
กศน.ตำบลท่าผา จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(5ชั่วโมง)หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า
วันที่ 6/07/2564
6/07/2564
 
9-10 มิถุนายน 2564 ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
11/06/2564
 
 


กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ(ยำเห็ด ) จำนวน 3 ชั่วโมง   
19/07/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ กศน.ตำบลท่าผา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำฮอร์โมนไข่
8/07/2564
 
ันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
7/07/2564
 
กศน.ตำบลท่าผา จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(5ชั่วโมง)หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า
6/07/2564
 
กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน
1/04/2564
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< กรกฎาคม  2564 >
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31