ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

นางจิดาภา สนนิคม ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
5/12/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลดำเนินงาน ประจำปี 2564 เพื่อจัดทำข้อมูลการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท ตำบลพิชัย อำเภอเทืองลำปาง จังหวัดลำปาง
27/11/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และนางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561
19/11/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาร่วมเป็นวิทยากร การอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสนานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาลำปาง เขต 1
26/10/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ#ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่น1
ระหว่างวันที่ 19-21ตุลาคม 2564
24/10/2564
 
 


จิตอาสาร่วมกันพัฒนาบริเวณห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดบ้านนนาแก้วตะวันออก   
5/12/2564
 
ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2564
15/08/2564
 
ผู้บริหาร กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรลงนามถวายพระพรและปลูกต้นไม้ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12/08/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมจิตอาสามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ที่บ้านประสบเหตุเพลิงไหม้
วันที่ 19/07/2564

19/07/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้ารการ ครู กศน.กิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ จากโรคไวรัสโคโรน่า2019
9/07/2564
 
 


นางจิดาภา สนนิคม ผอ. กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
5/12/2564
 
วันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2564
กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลดำเนินงาน ประจำปี 2564 เพื่อจัดทำข้อมูลการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2564 โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท ตำบลพิชัย อำเภอเทืองลำปาง จังหวัดลำปาง
27/11/2564
 
กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดทำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
19/11/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้บุคลากร ประเภท จ้างเหมาบริการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบุคลากร ประเภท จ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
4/11/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอเกาะคาเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) " รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ " โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง (รุ่นที่ 2)
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง
4/11/2564
 
 


กศน.ตำบลลำปางหลวง
" นำเสนอโครงงาน นักศึกษา "  
19/09/2564
 
7 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลท่าผา ได้รับมอบหมายจากนางจิดาภา
สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อคงการพัฒนาทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุ "การทำขนมต้ม" ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง
9/08/2564
 
กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ(ยำเห็ด ) จำนวน 3 ชั่วโมง
19/07/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ กศน.ตำบลท่าผา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำฮอร์โมนไข่
8/07/2564
 
ันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
7/07/2564
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< ธันวาคม  2564 >
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31