ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

วันที่ 3 มิถุนายน 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  
5/06/2567
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.สกร.ระดับอำเภอเกาะคา ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2567 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
29/05/2567
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้แก่กลุ่มเครือข่ายพลเมือง ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
23/05/2567
 
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ ศกร. ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
23/05/2567
 
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา นำบุคลากรลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกครบรอบปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "วันฉัตรมงคล" วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
14/05/2567
 
 


#กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
#บุษราคัมเกมส์
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด บุษราคัมเกมส์ ประจำปี 2567 โดยมีคณะครูและนักศึกษา จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา, ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทะ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร   
12/02/2567
 
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำบุคลากร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ สกร.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
14/12/2566
 
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมพิธีเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10/10/2566
 
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
27/02/2566
 
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ญา จิโน ครูอาสาสมัคร กศน. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
13/11/2565
 
 


วันที่ 4 มิถุนายน 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ สกร. อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
5/06/2567
 
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา โดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเกาะคา นำบุคลากรปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
23/05/2567
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา นำบุคลากรลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกครบรอบปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "วันฉัตรมงคล" วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
14/05/2567
 
นางจิดาภา สนนิคมผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชั่น Line Official Account (Line OA) เพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์”
14/05/2567
 
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
28/04/2567
 
 


ศกร.ระดับตำบลนาแก้ว และ ศกร.ระดับตำบลนาแส่ง ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  
29/05/2567
 
วันที่ 21 พค.67
ศกร.ระดับตำบล(โซน3) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ศกร.ระดับตำบลนาแส่ง
23/05/2567
 
ครู ศกร.ตำบล สกร.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
19/03/2567
 
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ และ นางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
14/01/2567
 
12 ธันวาคม 2566 ครู กศน.ตำบลรับมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคโดยมูลนิธิไทยเก่งขึ้น ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ เพื่อบริการส่งเสริมการอ่านในชุมชน
14/12/2566
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< มิถุนายน  2567 >
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30