ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร "ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระดับจังหวัด   
25/05/2566
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo Socail Map) ระดับอำเภอ
25/05/2566
 
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
22/05/2566
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกเงิน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ภายหลังพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
17/05/2566
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับอำเภอเกาะคา ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

2/05/2566
 
 


วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
27/02/2566
 
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ญา จิโน ครูอาสาสมัคร กศน. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
13/11/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษา ทั้ง 9 ตำบล ร่วมกิจกรรม "WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด"
วันที่ 26/10/2565
26/10/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจิตอาสารักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม
11/08/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยผอ. นางจิดาภา สนนิคม นำบุคลากรศึกษาดูงาน ประวัติศาสตร์ด้านพุทธศาสนาควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ วัดท่าซุง
27/07/2565
 
 


ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา จัดกิจกกรรมโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   
22/05/2566
 
กศน.อำเภอเกาะคา รับรายงานตัวพนักงานราชการ จำนวน 2 ราย
1. นางสาวสุทธิดา มาละเงิน
2. นางสาวสุดาพร ทิพย์มณี
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
17/05/2566
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกเงิน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ภายหลังพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง Microsoft Teams
17/05/2566
 
กศน.อำเภอเกาะคา#สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา
🙏🌷 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
29/04/2566
 
กศน.อำเภอเกาะคา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปาง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
21/04/2566
 
 


ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ทั้ง 9 ตำบลนำนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   
22/05/2566
 
ครู กศน.ตำบล รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ จำนวน 2 ราย
17/05/2566
 
ครู กศน.ตำบลโซนที่ 2 ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ประจำปี2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง
25/04/2566
 
นางสาวสิริวิมล งอกงาม ครู กศน.ตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรม 2 เมษายน #วันรักการอ่าน "ส่งเสริมการอ่านสืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11/04/2566
 
กศน ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรจิตสดใส ใจเป็นสุข โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดยมีน.ส.วีรินทร์ภัทร จันทร์เที่ยง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเหล่าแม่ปูน หมู่ 7 ตำบลศาลา
25/03/2566
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< พฤษภาคม  2566 >
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31