ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ   
9/07/2567
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2567
เวลา 09.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือน กรกฏาคม 2567
8/07/2567
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
30/06/2567
 
วันพฤหัสบดีที่
27 มิถุนายน 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา ประธานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 การสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี "พิธีไหว้ครู" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
30/06/2567
 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา มอบคติธรรมธรรมนาวา "วัง" ให้ครู ศกร.ระดับตำบล 9 แห่ง เป็น "หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10
23/06/2567
 
 


วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา ดำเนินโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี "พิธีไหว้ครู" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  
8/07/2567
 
#กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
#บุษราคัมเกมส์
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด บุษราคัมเกมส์ ประจำปี 2567 โดยมีคณะครูและนักศึกษา จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา, ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทะ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร
12/02/2567
 
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำบุคลากร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ สกร.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
14/12/2566
 
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมพิธีเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10/10/2566
 
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
27/02/2566
 
 


วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเกาะคา มอบหมายให้บุคลากร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรวดี ประจำปี 2567 ณ วัดม่อนศรีบุญโยง ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
15/07/2567
 
"Best Practice" ประจำปีงบประมาณ 2567
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
8/07/2567
 
สกร.ระดับอำเภอเกาะคาสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี "พิธีไหว้ครู" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
30/06/2567
 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา มอบป้ายโครงการขับเคลื่อน "สุขาดี มีความสุข" ให้หัวหน้ากลุ่มงาน และครู ศกร.ระดับตำบล 9 แห่ง
23/06/2567
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ สกร. อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
5/06/2567
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา มอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แนววิทยาศาสตร์ กิจกรรมการปลูกผักด้วยดินคริสตัล ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
15/07/2567
 
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา เพื่อเสริมแรง และจูงใจให้นักศึกษา
30/06/2567
 
ครู ศกร.ระดับตำบล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคา รับมอบป้ายโครงการขับเคลื่อน "สุขาดี มีความสุข" จากนางจิดาภา สนนิคม ผอ.สกร.ระดับอำเภอเกาะคา
23/06/2567
 
ศกร.ระดับตำบลนาแก้ว และ ศกร.ระดับตำบลนาแส่ง ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
29/05/2567
 
วันที่ 21 พค.67
ศกร.ระดับตำบล(โซน3) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ศกร.ระดับตำบลนาแส่ง
23/05/2567
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< กรกฎาคม  2567 >
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31