ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอเกาะคา
เป็นวิทยากรอบรม "จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)" และบรรยายให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ เรือนจำกลางลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
19/09/2566
 
วันที่ 16 กันยายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอเกาะคา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ศกร. ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
19/09/2566
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่ม ประจำเดือน กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง
19/09/2566
 
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งรู้หนังสือ" ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
13/09/2566
 
6 กันยายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ประธานกรรมการ ประกวด #ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล จำนวน 9 แห่ง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา
7/09/2566
 
 


วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
27/02/2566
 
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ญา จิโน ครูอาสาสมัคร กศน. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
13/11/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษา ทั้ง 9 ตำบล ร่วมกิจกรรม "WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด"
วันที่ 26/10/2565
26/10/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจิตอาสารักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม
11/08/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยผอ. นางจิดาภา สนนิคม นำบุคลากรศึกษาดูงาน ประวัติศาสตร์ด้านพุทธศาสนาควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ วัดท่าซุง
27/07/2565
 
 


วันที่ 17 กันยายน 2566
นายสมชาย ฟองศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง นิเทศสนามสอบศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  
19/09/2566
 
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ดำเนินการประกวด #ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล จำนวน 9 แห่ง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา
13/09/2566
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาภาษาไทย ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน
31/08/2566
 
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2566 ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
27/08/2566
 
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ "ค่ายลูกเสือวิสามัญวิสามัญกับการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอาคารเอนกประสงค์แฟตห้วยคีง(กฟผ.แม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

21/08/2566
 
 


วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
ครู ศกร.อำเภอเกาะคา นำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)เข้าประกวด #ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล จำนวน 9 แห่ง  
7/09/2566
 
ครูอาสาสมัคร กศน.และครู กศน.ตำบล ประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ รอบ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)
5/09/2566
 
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566
ครุ กศน.ตำบลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ "ค่ายลูกเสือวิสามัญวิสามัญกับการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำบลละ 5 คน
21/08/2566
 
กศน.ตำบลไหล่หินดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2566
14/08/2566
 
กศน.ตำบลเกาะคา ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม จํานวน 35 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2566
14/08/2566
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< กันยายน  2566 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30