เรื่อง
  กศน.ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรม การเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องการเพาะเห็ดฟาง  
วันที่  2/02/2554


รายละเอียด
วันที่ 30 มกราคม 2554 นางสุมาไร แป้นน้อย ครู กศน.ตำบลนาแก้ว ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพการเพาะเห็ดฟาง ให้กับนักศึกษา กศน .ตำบลนาแก้ว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน โดยมีนายพีรพล พิศาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบต๋ำ เป็นวิทยากรสอนวิธีการเพาะเห็ดฟาง วิทยากรได้แนะนำตนเองพร้อม กล่าวถึงประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการเพาะเห็ด และได้แนะนำวัสดุ อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดพร้อมบรรยายให้ความรู้ขั้นตอนและวิธีการ การเพาะเห็ดฟาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามขั้นตอนเทคนิคการเพาะเห็ดฟาง จากนั้น ได้ลงมือปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติจริงและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการงาน และอาชีพ เป็นอาชีพเสริมให้กับตนเอง และครอบครัว และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากการสังเกตุผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมาก

สุมาไร แป้นน้อย ข่าว/ภาพ/ผู้บันทึก 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355