เรื่อง
  หนึ่งอำเภอหนึ่งวัดพัฒนา กศน. ร่วมสร้างคุณธรรมถวายในหลวง ณ วัดบ้านม้าเหนือ  
วันที่  2/10/2551


a2119161lamp.pdf
รายละเอียด
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลำปางหลวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหนึ่งอำเภอหนึ่งวัดพัฒนา กศน.ร่วมสร้างคุณธรรมถวายในหลวงโดยใช้แหล่งเรียนรู้วัดบ้านม้าเหนือ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งวัดพัฒนา กศน.ร่วมสร้างคุณธรรมถวายในหลวง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ สามารถนำความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รายละเอียดการจัดกิจกรรมขอเชิญ Download

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355