เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo Socail Map) ระดับอำเภอ  
วันที่  25/05/2566


รายละเอียด
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo Socail Map) ระดับอำเภอ (อำเภอเกาะคา) ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า)

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355