เรื่อง
  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   
วันที่  22/05/2566


รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้
🌿 บรรยายการศึกษาพัฒนาจิตใจความเป็นมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยพระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต,ดร. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
🌿 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษานอกระบบ
🌿 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย นางสาวจันทร์ญา จิโน ครูอาสาสมัครฯ
🌿 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) โดย นางจุฬารัตน์ อภิวงศ์คำ ครูอาสาสมัครฯ
🌿 กิจกรรมการพบกลุ่ม / แผนการจัดการเรียนการสอน โดยครูอาสาสมัครฯ / ครู ศสกร.ตำบล /ครูผู้สอนคนพิการ
📍 ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355