เรื่อง
  ครู กศน.ตำบล รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ จำนวน 2 ราย  
วันที่  17/05/2566


รายละเอียด
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอเกาะคา
รับรายงานตัวพนักงานราชการ จำนวน 2 ราย
1. นางสาวสุทธิดา มาละเงิน
2. นางสาวสุดาพร ทิพย์มณี
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ได้ชี้แจงเรื่อง
🌷การปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2660 (ฉบับที่ 2)
🌷บทบาทและภารกิจของครู กศน.ตำบล
🌷ภาคีเครือข่ายในการทำงาน
🌷กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355