เรื่อง
  นักศึกษา กศน.ตำบลทั้ง 9 ตำบลร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม"ค่ายคุณธรรม นำสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ"   
วันที่  26/02/2566


รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ คณะครูนำนักศึกษา กศน.ตำบลทั้ง 9 ตำบลร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม"ค่ายคุณธรรม นำสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ" โดยมีนักศึกษา กศน.ทั้ง 9 ตำบลเข้าร่วมกิจกรรมตำบลละ 10 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355