เรื่อง
  วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวรุ่งธิดา สมใคร้ ครู กศน.ตำบลเกาะคาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : การให้ความรู้ เรื่องการปลูกผักสลัดในขวดพลาสติก  
วันที่  24/02/2566


รายละเอียด
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ นิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : การให้ความรู้ เรื่องการปลูกผักสลัดในขวดพลาสติก โดยมีนางสาวรุ่งธิดา สมใคร้ ครู กศน.ตำบลเกาะคา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านน้ำล้อม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355