เรื่อง
  วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
กศน.อำเภอเกาะคา รับรายงานตัวพนักงานราชการ นางสาวณัฐภรณ์ จอมแก้ว เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลไหล่หิน   
วันที่  24/02/2566


รายละเอียด
งานบุคลากร
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
กศน.อำเภอเกาะคา รับรายงานตัวพนักงานราชการ นางสาวณัฐภรณ์ จอมแก้ว เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลไหล่หิน โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ได้ชี้แจงเรื่อง
🌹การปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2660 (ฉบับที่ 2)
🌹บทบาทและภารกิจของครู กศน.ตำบล
🌹ภาคีเครือข่ายในการทำงาน
🌹กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355