เรื่อง
  ตรวจพัสดุครุภัณฑ์ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565  
วันที่  3/11/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ ประธานกรรมการ นางทัศนีย์ บัวคีรี ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ นางจันทร์ญา

จิโน ครูอาสาสมัคร กศน. กรรมการ ทำหน้าที่ตรวจพัสดุครุภัณฑ์ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 2-3 พย.2565

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355