เรื่อง
   นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมบุณยเกศ หอประชุมคุรุสภา  
วันที่  27/07/2565


รายละเอียด
25 กรกฎาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมบุณยเกศ หอประชุมคุรุสภา โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ., นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., นายวัลลภ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศธ. เข้าร่วม
โดยช่วงบ่าย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ได้รับมอบหมายจาก รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาของสำนักงาน กศน. 247 ราย
รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมจิตอาสาทุกท่านในที่นี้และทุกพื้นที่ในประเทศไทย จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาเป็นผู้ที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นผู้นำสำคัญในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมอาสาในพื้นที่ และพร้อมอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติให้แก่ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความปรองดองให้คนในชาติสืบต่อไป


 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355