เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมอบรมในโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนให้แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
วันที่  25/08/2564


รายละเอียด
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยนางทัศนีย์ บัวคีรี ครูผู้ช่วยเข้าร่วมอบรมโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนให้แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนให้แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ และผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง มาบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อปรับฐานความคิดของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355