เรื่อง
  Dที่ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต   
วันที่  7/07/2564


รายละเอียด
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 3 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโ่ป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา โดยมีนายอุดม จำปา อเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 21 คน

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355