เรื่อง
  โครงการส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อนฯ  
วันที่  17/06/2560


รายละเอียด
พิธีปิดและมอบรางวัลผู้ชนะการการประกวด โครงการส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี นางสาวสุรัตนา หลวงคำ รับเกียรติบัตรนักอ่านน่ายกย่องประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

นายเจษฎา โสอิน ภาพ
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355