เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
วันที่  1/04/2564


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน. อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
2. งานกายภาพบำบัด
3. งานกิจกรรมบำบัด/งานเวชชาศาสตร์สื่อความหมาย
4. งานกายอุปกรณ์
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง ประกอบด้วบนักศึกษากศน.ตำบลใหม่พัฒนา/ไหล่หิน/เกาะคา ตำบลละ 5 คน ครูผู้ดูแล 5 คน รวม 20 คน

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355