เรื่อง
  บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาประชุมผ่านระบบ ZOOM  
วันที่  30/03/2564


รายละเอียด
30 มีนาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาและบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนงานคลังปัญญาผู้สูงอายุ ภายใต้หลักการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย Goodparthership เพื่อสร้างสุขภาวสะของผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM เวลา 13.00 -16.00น. โดยสำนักงาน กศน. ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้ร่วมประชุมและรับฟังแนวคิดจาก กศน.ที่เข้าร่วมประชุมด้วย

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355