เรื่อง
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศติดตามการดำเนินงาน บ้านหนังสืออัจฉริยะ  
วันที่  16/10/2556


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ มอบหนังสือ และป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่ตำบล ใหม่พัฒนา,ไหล่หิน และตำบลเกาะคา โดยได้นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดสถานที่ การให้บริการ และสอบถามสภาพปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะเป็นการรับส่ง หนังสือจากห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา ไปยังบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่ตำบลต่างๆ มีีความล่าช้า การจัดและการสร้างบรรยากาศในบ้านหนังสืออัจฉริยะ ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร เนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์ในการทำชั้นวางหนังสือ ที่แขวนหนังสือพิมพ์ หนังสือสำหรับให้บริการยังมีน้อย ในส่วนของแนวทางในการพัฒนาบ้านหนังสืออัจฉริยะ นั้นต้องให้ครู กศน.ตำบล และผู้ดูแลบ้านหนังสืออัจฉริยะ จัดหาวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น มาจัดทำที่แขวนหนังสือพิมพ์ จัดทำกล่องรับบริจาคหนังสือ เพื่อให้มีหนังสือสำหรับให้บริการมากยิ่งขึ้น และมีความหลากหลาย สามารถศึกษาค้นคว้าได้มากยิ่งขึ้น

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355