เรื่อง
  โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 2  
วันที่  17/12/2555


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ วัดสันตินิคม ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2555 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
รายละเอียดกิจกรรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้รับเกียรติจากอาจารย์วาณิช วัฒนกิจ ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สถาบัน กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิกฤตภาวะโลกร้อน และการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงเวลา 19.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมทำพิธีถวายตัวเป็นศิษย์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และรับฟังบรรยายธรรมะก่อนนอน

วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ธรรมะยามเช้า รับฟังบรรยายธรรม จากแม่ชีชนิดา วิไลศิริ เรื่อง จุดประสงค์การทำสมาธิ ขั้นตอนการทำสมาธิอย่างง่ายประโยชน์การทำสมาธิ ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ เดินจงกรม ภาคบ่ายรับฟังบรรยายพิเศษ การปลูกฝังคุณธรรม และการเมืองภาคพลเมือง โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นวิทยากร พร้อมร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และบรรยายธรรมะในบ้าน

วันที่ 16 ธันวาคม 2555 ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ธรรมะยามเช้า จากนั้นรับฟังบรรยายธรรม เรื่องคุณธรรม 9 ประการ (คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง คุณธรรมเพื่อการพัฒนางาน และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม) โดยมีพระมหานพดลสุวรรณเมธี เป็นพระวิทยากรและในภาคบ่ายรับฟังบรรยายธรรม หลักการครองตน ครองคน ครองงาน โดยมีพระอาจารย์สุรเดช รตนเมธี ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ เป็นพระวิทยากร

พิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดการอบรมฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355