เรื่อง
  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศึกษาดูงานความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่)  
วันที่  16/07/2555


รายละเอียด
ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา และกศน.ตำบลไหล่หิน นำประชาชนกลุ่มผู้มีความต้องการในการศึกษากระบวนการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 โดย รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้รับบริการเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การดูแลไก่ การป้องกันโรคฯ การสร้างโรงเรือน การตลาดของการเลี้ยงไก่ในปัจจุบัน จากนั้นผู้รับบริการได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ และร่วมกันซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 44 คน

นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ภาพ/ข่าว
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355