สายตรงผู้อำนวยการ
[ บันทึก ]
เรื่อง ประชุม ประจำเดือน มกราคม 2552 เกวลิน อุตมะ
รายละเอียด วันที่ 7 มกราคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น. นางสาวเกวลิน อุตมะ ร่วมกับคณะครู กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม 2552 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา มีรายละเอียดดังนี้ เรื่องแจ้งให้ทราบ จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ จากที่ทำการอำเภอเกาะคา แจ้งให้ทราบ จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 1.ร่างระเบียบครู ศรช. ให้ครูทุกคนศึกษาระเบียบเพื่อทำความเข้าใจในการทำงาน 2.พรบ.กศน. ให้ครูศึกษาทำความเข้าใจ พรบ. กศน.ให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 3.นโยบายการทำงาน ปี 2552 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้ศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์กศน.อำเภอเกาะคา 4.คณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรนักศึกษาให้จัดส่งรายชื่อไปยัง สำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลภาพรวมของจังหวัด 5.ติดตามนักศึกษา สมาชิกสหกรณ์ ได้ดำเนินการกี่คน ที่ไหนบ้าง 6.ให้ครูทบทวน กันนักศึกษาในการสมัครเป็นสมาชิกต้นกล้า 7.งานเครือข่ายให้รายงาน ไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 8.สำนักงาน กศน.จังหวัดร่วม กับ ศูนย์ กศน.อำเภอ จะออกนิเทศ 9.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 10. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครู ศรช.ให้จัดส่งเบิกเงิน ในวันที่ 1 ของทุกเดือน 11. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐาน กศน. 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ 12.ให้ทุกคนศึกษามาตรฐาน กศน. 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ และวิเคราะห์ว่า การดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาใดบ้าง แจ้งให้ทราบจาก อำเภอเกาะคา 1.ทางอำเภอเกาะคาขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.โครงการป่าชุมชนทางอำเภอเกาะคาให้ทุกคนช่วยกันดูแลถ้าพบเห็นการจุดไฟเผาป่า หรือ 2 ข้างทางถนนให้แจ้งทาง อำเภอเกาะคา 3. ปีงบประมาณ 2552 ผู้ว่าจังหวัดพบประชาชน ทุกเดือน กำหนดอำเภอเกาะคา ช่วงเดือน เม.ย เป็นต้นไป 4. ขอความร่วมมือ คณะกรรม เบิกจ่ายเงิน SML ตรวจสอบรายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ของจัดซื้อ งานบุคลากร 1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน ยึดตามเกณฑ์การประเมิน ครูอาสาฯ ประเมิน ในช่วงวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2552 ครูศรช.วันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2552 2.การประกันคุณภาพ ตรวจสอบตาม งานที่ได้รับมอบหมาย และตามคูมือระบบการปฏิบัติงาน 3.ข้อเสนอแนะนำการแก้ไขงานจาก ผอ.ให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 10 วัน 4. .ให้ครูจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ในรอบ 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานการประเมินตนเองในเดือน มีนาคม 2552
ลงชื่อ นางสาวเกวลิน อุตมะ

[ ข้อคิดเห็น ]

แสดงความคิดเห็น  รับทราบ นำมตืในที่ประชุมไปเป็น แนวทางในการทำงานต่อไปค่ะ

ลงชื่อลงชื่อ  ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355