โปรแกรมจองคิว การขอรับใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุด สูญหาย
หรือ การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ
 
ขั้นตอนการจองคิว
1. ทำการเลือกวันที่จากปฏิทิน โดยผู้จองฯ สามารถคลิกในวันที่ต้องการจอง เพื่อแสดงข้อมูลการจอง ในวันนั้น
2.

ลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง  (เวลาทำการ 09.00 – 15.30 น. (หยุด เสาร์ อาทิตย์ นักขัติฤกษ์),  จอง 10 นาที  ต่อ 1 คน

 • ช่วงเวลาไหน? ที่ถูกจองแล้วจะไม่สามรถจองได้ (จะมีเครื่องหมาย กลมสีแดง แสดงว่ามีผู้จองแล้ว
  ถ้าเครื่องหมายกลมสีเขียว แสดงว่าไม่มีการจอง)
3. ให้มีการกรอกข้อมูลของผู้จองฯ โดยประกอบด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรฯ ติดต่อ  (กรุณากรอกข้อมูลในเครื่องหมาย * ให้ครบตามความเป็นจริง  เบอร์บ้าน 9 หลัก / มือถือ 10 หลัก)
4. ให้ผู้จองกรอกข้อมูลให้ครบแล้วกดตกลง เมื่อจองเสร็จสมบูรณ์จะแสดงข้อมูลการจอง ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ จองสามารถทำการยกเลิกเพื่อจองใหม่อีกครั้งได้ โดยกดยกเลิกการจอง
   
เงื่อนไขการจองคิว
 
 • ท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกินกำหนด 1 วัน
 • ไม่สามารถจองย้อนหลังได้
 • สามารถจองคิวได้เพียง  1 คิว/ คน  เท่านั้น
 • ท่านต้องกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง ซึ่งระบบฯ จะใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนใน
  การยืนยันการมีตัวตนของท่าน
 • ท่านที่ติดต่อจองคิวไว้แล้ว ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการจองจากการบันทึกการจองของ
  ท่าน (กรณีที่สามารถพิมพ์ได้) ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ ก่อนเวลา 15 นาที มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธ