ตรวจสอบเวลาการจองคิว
  ช่วงเวลาไหน? ที่ถูกจองแล้วจะไม่สามรถจองได้ (จะมีเครื่องหมาย กลมสีแดง แสดงว่ามีผู้จองแล้ว
ถ้าเครื่องหมายกลมสีเขียว แสดงว่าไม่มีการจอง);
ลำดับ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ สถานะ
[1] 09.00 - 09.10
[2] 09.10 - 09.20
[3] 09.20 - 09.30
[4] 09.30 - 09.40
[5] 09.40 - 09.50
[6] 09.50 - 10.00
[7] 10.00 - 10.10
[8] 10.10 - 10.20
[9] 10.20 - 10.30
[10] 10.30 - 10.40
[11] 11.40 - 11.50
[12] 13.00 - 13.10
[13] 13.10 - 13.20
[14] 13.20 - 13.30
[15] 13.30 - 13.40
[16] 13.40 - 13.50
[17] 13.50 - 14.00
[18] 14.00 - 14.10
[19] 14.10 - 14.20
[20] 14.20 - 14.30
[21] 14.30 - 14.40
[22] 14.40 - 14.50
[23] 15.00 - 15.10
[24] 15.10 - 15.20
[25] 15.20 - 15.30
 

 

สถานะช่วงเวลาจองคิว   = ช่วงเวลาที่ถูกจองคิวแล้ว
สถานะช่วงเวลาจองคิว   = ช่วงเวลาที่ว่าง