เรื่อง
  ตรวจเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 2560  
วันที่  26/04/2560


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการตรวจเอกสาร การปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล ในรอบ 6 เดือน ต.ค. 2559 - มี.ค. 2560ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ กศน.ตำบลทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 คณะกรรมการ ประกอบด้วย นางจิดาภา สนนิคม เป็นประธานกรรมการประเมิน นายธาดา อุดมธาดา ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผา และสิบเอก สวัสดิ์ อุประนัน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง คณะกรรมการสถานศึกษา โดยได้ตรวจ ติดตามเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ตามเกณฑ์การประเมิน และรับฟังข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ จากคณะกรรมการ เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนางานต่อไป การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355