USER
PWD
 
 
  งานแถลงข่าว ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ "การตั้งด่านตรวจรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง" วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องจาววัง โรงแรมรีเจ้นท์ลอด์จ ลำปาง โดย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดฯ
 


รายละเอียด
- งานแถลงข่าว ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ "การตั้งด่านตรวจรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง" วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องจาววัง โรงแรมรีเจ้นท์ลอด์จ ลำปาง โดย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดฯ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง 1039 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Email: lampang@dlt.go.th