ตรวจสอบเวลาการจองคิว
  ช่วงเวลาไหน? ที่ถูกจองแล้วจะไม่สามรถจองได้ (จะมีเครื่องหมาย กลมสีแดง แสดงว่ามีผู้จองแล้ว
ถ้าเครื่องหมายกลมสีเขียว แสดงว่าไม่มีการจอง);
ลำดับ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ สถานะ
[1] 08.30 - 09.30
[2] 10.30 - 13.30
 

 

สถานะช่วงเวลาจองคิว   = ช่วงเวลาที่ถูกจองคิวแล้ว
สถานะช่วงเวลาจองคิว   = ช่วงเวลาที่ว่าง